Manyetik Rezonans (MR) (EMAR)

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

Günümüzün en popüler tıbbi görüntüleme araçlarından biri haline gelen Manyetik Rezonans Görüntüleme ülkemizde ilk kez 1989 yılında kullanıma girdi. 1992 yılında İstanbul'da altıncı Manyetik Rezonans Görüntüleme merkezi olarak Radyomar görüntüleme merkezi çalışmaya başlamış,1995 yılında Bakırköy şubesini açmıştır.

Tüm organ sistemlerinde tanısal etkinliği arttıran Manyetik Rezonans Görüntüleme yöntemi ülkemizde de rutin kullanıma girmiştir.

X - ışınlarının kullanılmaması, yüksek rezolüsyona sahip olması, her planda kesitsel anatomiyi yansıtabilmesi, noninvazif olarak vasküler görüntüleme sağlaması, yumuşak dokularda yüksek duyarlılık göstermesi nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme yüksek manyetik alanda yer alan hastaya radyo dalgalarının gönderilmesi sonucunda görüntü oluşturulması temeline dayanan bir incelemedir. Bilgisayarlı tomografiden farklı olarak X - ışınlarının soğurulması yerine vücutta dağılım gösteren proton (H+) ların uyarılmasına bağlı görüntü oluşturur. Hastalıklarda proton dağılımı değiştiği İçin diğer incelemelere oranla yüksek duyarlılığa sahiptir. Böylece direkt tanısal veriler sağlayabilmektedir. Radyo dalgalarının uygulama periyodlarına, sinyallerin zamanlamalarına, manyetik alanda oluşturulan ani değişikliklere göre görüntüler Tl, T2 ve PD (proton dansite) ağırlıklı olarak elde edilir. Patoloiiler bu imajlardaki sinyal özelliklerine göre değerlendirilirler.

Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı tomografi modern görüntüleme yörtemlerinin en önemlilerinden birisidlr. X ışınları kullanılarak kesit görüntüleme yapılması esasına dayanır. Obje çevresinde dönen röntgen tüpünden çıkan ışınlar farklı dokularda farklı derecelerde soğurulur ve bu soğurulma dedektörler aracılığıyla tespit edilir. Elde edilen bilgiler yüksek kapasiteli bilgisayarlarla işlenerek görüntüye dönüştürülür. Dokunun özelliğine göre 1, 2, 5, 10 mm kalınlığında kesitler alınır. Bazı patolojilerin aydınlatılması için damar yoluyla veya oral yolla radyokontrast maddeler verilebilir.

Dijital Anjiografi (C Kollu)

BİLGİSAYARLI (DIGITAL) RÖNTGEN ANJiOGRAFi

Radyoloji alanında birçok konuda öncülük etmiş olan Radyotom, 1997 yılı başında, Fındıkzade Şubesinde, İstanbul'un ilk özel "C" kollu digital röntgen-anjiografi cihazını, çok üstün bir ekibin kontrolünde hizmete sunmuş, acil angiografi ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde organizasyonunu geliştirmiştir.

'C kollu digital röntgen ' cihazı, tecrübeli hekim ve teknisyenlerimiz elinde yüksek standartlı filmler elde etmemizi sağlamaktadır. Ayrıca eski, klasik röntgen cihazlarına oranla belirgin derecede düşük radyasyon kullandığından hastaların ve bazı incelemelerde hasta yanında durmak zorunda olan hekimlerin aldıkları radyasyon miktarını önemli ölçüde azaltmakta, aydınlık ve konforlu bir ortamda, hızlı, güvenli ve zahmetsiz incelemeler yapmamızı olanaklı kılmaktadır.

Merkezimiz Histerosalpingografi, Nefrostomi vb. bazı girişimsel yanı olan inceleme ve işlemler için klinisyenlerin kullanımına da açıktır.

Angiografi (DSA) incelemeleri bir reanimasyon uzmanının gözetim ve takibi altında yapılmakta, gerekli olabilecek her türlü cihaz ve malzeme kullanıma hazır bulundurulmaktadır. Kateterden kontrast madde seçimine kadar bütün sarf malzemelerinde güvenlik ve güvenilirlik unsurları birinci planda gözetilmektedir.

Yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak incelemeleri meslektaşlarımızın büyük ilgi ve takdirini toplamakta, bu incelemelerin sonuçları endoskopik inceleme sonuçlan ile karşılaştınlabilir düzeyde bulunmaktadır. Öte yandan enteroklizis yöntemi ile yapılan ince bağırsak incelemesi uygun cihaz ve yöntemle bir üniversite hastanesinin yanısıra sadece Radyotom'da yapılabilmektedir.

Dijital Röntgen (C Kollu)

Normal röntgen cihazlarıyla yapılan her türlü radyolojik inceleme dijital olarak daha yüksek kalitede, daha düşük radyasyon verilerek ve daha hızlı olarak yapılabilmekte, elde edilen görüntüler bilgisayar ortamında saklanabilmekte, çoğaltılabilmekte ve işlenebilmektedir.

Fındıkzade Şubemizde bulunan C kollu dijital röntgen-DSA cihazı ve kullanılan yeni teknikler sayesinde halk arasında rahim filmi olarak bilinen Histerosalpingografi (HSG) ağrısız ve olabildiğince komplikasyonsuz olarak yapılabilmektedir.

Renkli Doppler Sonografi

RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Ultrasonografi radyolojik tanı yöntemleri arasında kolay ve hızlı uygulanabilir olması,radyasyon içermemesi ve düşük maliyeti nedeniyle özellikle batın ve pelvis organlarının incelenmesinde, gebelik takibinde ilk tercih edilen modalite haline gelmiştir. Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi cihazlarının geliştirilmesi ile batın visserlerinin yanısıra tiroid, testis, meme, tükrük bezleri gibi organların patolojilerinin aydınlatılmasında öncelikle kullanılan inceleme yöntemi olmuştur.

Son yıllarda ultrasonografi tekniğine katılan renkli doppler sonografi, damarsal yapıların ve patolojilerinin değerlendirilmesinde angiografiden önce ve hatta riskli hastalarda angiografi yerine kullanılabilecek noninvaziv bir yöntemdir.

Ses dalgalarının hareket halindeki kırmızı kan hücrelerinden yansıması prensibi ile çalışan renkli doppler sonografi renk değişimleri ve elde edilen dalga spektrumu sayesinde damarlardaki patolojileri aydınlatmaktadır.

4 Boyutlu Sonografi

GEBELİKTE ULTRASONOGRAFİ

OBSTETRIK ULTRASONOGRAFİ incelemesi, gebelerde bebeği incelemeye yönelik yapilan incelemenin adıdır.

Zamanımızda ultrasonografi aygıtlarının yaygınlaşması sonucu gebelik izlemeleri sırasında ultrasonografi incelemesi rutin bir inceleme şeklini almıştır. Anne kanındaki bebeğin sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilmektedir.

Ultrasonografi incelemesi, ultrason aletinin prob denilen kısmının anne karnında gezdirilmesi sırasında alınan verilerin monitör ekranına yansıtılması ve bu görüntülerin değerlendirilmesi ile yapılır. Bu görüntüleri elde etmek için yüksek frekanslı ses dalgaları ( 3-12 megahertz ) kullanılır. Bu ses dalgaları değişik dokulardan, farklı şekillerde yansıyarak proba geri dönerler ve bilgisayar yardımı ile görüntüler oluşturulur.

Gebelikte ultrasonografi yapılmasının başlıca amaçları şunlardır:

 • Gebelik tanısının konulması
 • Gebelik haftasının kesin olarak saptanması
 • Gebeliğin tekil mi, çoğul mu olduğunun saptanması
 • Bebeğin gelişiminin, son adet tarihi ve rutin izlemeler ile uyum gösterip göstermediğinin araştırılması
 • Bebeğin ağırlığının yaklaşık olarak hesaplanması
 • Plasentanın (anne eşinin yerinin saptanması, görünümünün değerlendirilmesi
 • Amniyon sıvısının miktarı ve özelliklerinin incelenmesı
 • Bebek kan dolaşımının, bebeğe giden kan akımının değerlendirilmesi
 • Bebeğin cinsiyetinin saptanması
 • Bebeğin anne kamındakı pozisyonunun saptanması
Panoramik Röntgen

PANORAMİK DİŞ RÖNTGENİ

Bakırköy, Fındıkzade ve Levent Radyotom şubelerimizde Panoramik Diş Röntgeni hizmeti verilmeye başlanmıştır. Bu tetkik hastanın alt ve üst çenesinin birbiriyle ilişkisini, çene kemiğinin durumunu, çenenin yapısını ve aynı anda ağızdaki tüm dişlerin (mevcut dişlerin ve çıkmakta olanların) durumunu net olarak gösterebilen bir sistemdir.

Ekokardiografi

Erişkin ve Pediatrik ( Çocuk ) olmak üzere iki ayrı birimden oluşan bu bölümde kalp Doppler Ultrason ile ayrıntılı olarak ilgili dal uzmanlarınca incelenmektedir. Çocuklara ait doğuştan kalp hastalıkları vb. gibi hastalıklar, erişkinlerdeki kalp kapağı hastalıkları ve kalbe ait bazı hastalıkların teşhisi konmaktadır. Bu tetkik için de önceden herhangi bir hazırlık yapmaya gerek yoktur.

Mammografi

Meme hastalıklarının erken tanısı kadın sağlığının temel kurallarından biridir. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında yer almaktadır. Memedeki kitleler klinik muayene ile ancak 1.5-2.5 cm. gibi belirgin boyutlara ulaştıkları zaman saptanabilmektedirler. Oysa mammografi ile çok daha küçük boyutlarda iken tespiti mümkün olmaktadır.Erken tanı ve tedavi ile hastanın prognozu olumlu yönde etkilenmekte ve iyileşme şansı çok artmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki meme kanserinin erken tanısında mammografi %90'ın üzerinde bir oranda etkili olmaktadır.

Radyotom bünyesinde bulunan ve Türkiye'de ilk defa merkezimizde kurulan General Electric Senographe DMR cihazı en son teknolojik özelliklerle donatılmıştır. Cihazımız iki ayrı anod (Mo ve Rh) ve üç ayrı filtreye (Mo, Rh, Al) sahiptir. Manuel doz ayarının yanı sıra, otomatik olarak kV ve mAS ayan sayesinde, klasik makinalara oranla %40 düşük doz ve %25 daha kısa grafi sürekli kaliteli mammogramlar elde edilmektedir.

Cihaza bağlı bilgisayar ünitesi yardımıyla çekim sırasında kullanılan tüm parametreler mammogramların üzerinde yer almaktadır. 

Elde edilen grafikler uzman radyologlar tarafından hemen değerlendirilmekte ve gerekirse ek incelemeler yapılarak kesin tanı konmaktadır.

Laboratuvar

Uluslararası kalite kontrol programlarının düzenli takipçisi olan laboratuvarımızda, Biokimyasal ve Mikrobiyolojik tüm testler en güvenilir ve en modern yöntem ve cihazlarla yapılmakta olup tüm kan numuneleri ( serumlar ) bir ay süreyle muhafaza edilmektedir. Gerek bebek, gerekse erişkinlerden kan alma hizmeti bu konuda uzman ve çok başarılı ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

E.K.G.

Kalbin elektriksel aktivitesinin kaydıdır. Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kaydedilen dalga formudur. EKG kalp hızı, ritmi ve fonksiyonu, kalp kasına yetersiz kan ve oksijen gidişini gösteren iskemi olarak adlandırılan hasar ve kalp yapısındaki anormallikler hakkında bilgi verir. 

EKG incelemesi yapılan şubelerimiz:

 • Levent
 • Fındıkzade
 • Bakırköy
Treadmill

EFORLU E.K.G. (Treadmill):

Gizli kalp hastalıklarını ortaya çıkarmak için efor testi yapılır. Efor testi sırasında, hasta bir koşu bandı üzerinde yürür. Yürüyüşün hızı ve eğimi doktorumuz tarafından ayarlanarak kalbin yorulması sağlanır. İşte bu sırada çekilecek elektro ve ölçülecek tansiyon ile gizli kalp rahatsızlıklarını tespit etmek mümkün olur. Test esnasında kalp zorlanır ve olası problemler konusunda doktora alarm verilir. Efor testi, başından sonuna dek uzman bir doktor refakati gerektirir. Efor testi kalp hastalıklarının erken tanı ve teşhisinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 1997 yılından beri bünyemizde yapılmaktadır.

Kemik Dansitometri

KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ

Kemik kütlesinde genel bir azalma olarak tanımlanan osteoporoz, kadınlarda, yaşlılarda, beslenme bozukluğu olanlarda, sigara tiryakilerinde, aşırı kahve ve alkol alanlarda sık görülür. Kemik kütlesindeki azalma % 20 - 40 oranına ulaştığında, röntgen filmlerinde de görülebilir. Kemik kütlesindeki kayıp bu kadar büyük boyutlara ulaşmadan, daha erken osteoporoz tanısı için DEXA yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemde çok düşük dozda röntgen ışınları kullanılarak, osteoporozun ilk ortaya çıktığı bel omurları ( L1 - L4 ) ve Femur (Uyluk) kemiğinin kalçaya yakın kesimleri taranır. Bu yöntem ile sadece kemik kütlesinin ölçümü yapılmaz, aynı zamanda gençlere ve karşılaştırmalı gruplara oranla kırılma riskini de hesaplar.

Ultrasonografi

Ultrasonografi radyolojik tanı yöntemleri arasında kolay ve hızlı uygulanabilir olması, radyasyon içermemesi ve düşük maliyeti nedeniyle özellikle batın ve pelvis organlarının incelenmesinde, gebelik takibinde ilk tercih edilen modalite haline gelmiştir. Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi cihazlarının geliştirilmesi ile karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pankreas, dalak, böbrekler, rahim ve yumurtalıklar, mesane, prostat bezi gibi batın organlarının yanı sıra tiroit, testis, meme, tükürük bezleri gibi organların patolojilerinin aydınlatılmasında öncelikle kullanılan inceleme yöntemi olmuştur.

Radyotom Radyomar Görüntüleme Merkezlerimizde en son teknoloji ile üretilmiş renkli doppler ultrasonografi de bakılabilen ultrasonografi cihazları kullanılmaktadır.

Ultrasonografi ile batın, pelvis, tiroid, meme, üriner sistem, gebelik, jinekolojik, erkek genital sistem ve bebeklerde kalça ultrasonografi incelemeleri yapılmaktadır.

Ayrıca ultrasonografi eşliğinde tiroid bezinde görülen nodüllere ince iğne aspirasyon biopsisi ve erkeklerde prostat bezine biopsi yapılmaktadır.

Ultrasonografi yapılabilen şubelerimiz:

 •     Levent
 •     Fındıkzade
 •     Bakırköy


Whatsapp Destek Hattı: 0533 594 35 73
Anlaşmalı Kurumlar

Allianz Sigorta
Anadolu Sigorta
Acıbadem Sigorta
Ak Sigorta
Axa Sigorta
Ankara Anonim Türk Sigorta
Aviva Sigorta
AIG Sigorta
Compu Group Medical-Promed
Demir Hayat Sigorta
Demir Sigorta
Dubai Star Sigorta
Ergo Sigorta
Eureko Sigorta

Tümünü Görüntüle +
Merkezlerimiz
Tümünü Görüntüle +
Öneri, İstek ve Şikayetler